• บริการของเรา
• บุคลากร
• เป้าหมาย
• โครงสร้างบริษัท
• การบริการของเรา

บุคลากร
พันธะสัญญาที่สำคัญที่สุดของเรา คือ การจัดส่งที่ถูกต้องตรงต่อเวลา แม่นยำและมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้เราจึงเสาะแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้าถึง และเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดีเพื่อรองรับปัญหาต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ และตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่าง ๆ เราดูแลบุคลากรของเราด้วยหลักความเท่าเทียมกันอย่างครอบครัวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเราย่อมดูแลบุคลากรที่มีความมานะ มุ่งมั่น เป็นการพิเศษ

ก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากรในองค์กรของเรา ด้วยความจริงใจต่อกัน เราเชื่อว่าความจริงใจนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นองค์กร ดังนั้นเราจึงมีความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ในการปลูกฝังให้บุคลากรมีความรัก ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน